Gianrico Carofiglio

© Francesco Margutti/Photomovie